Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pen , die, hoe goed in zich zeiven, in' betrekkin* ge echter tot de tegenwoordige omftandigheden , overtollig en nutteloos moeten genoemd worden? Wat baat het, bij voorbeeld, dat de Leeraar, van .week tot week, zijnen Toehoorers hunne verpligting tot heiligheid en deugd onder het oog brengt, en hen tegen een ondeugenden wandel waarfchuwc» zonder hun tevens ce verklaaren , wat deugd zij, welke deugden zij , voornaamlijk , te betrachten hebben , en vooral de wijs, hoe zij zich die deugdzaame vereischten en hoedanigheden kunnen eigen maaken ; gelijk mede , hoe de mensch tot ondeugd vervalt, en op welke wijs hij verkeerde gezindheden en geneigdheden verbeteren, en zich van zonde bevrijden kan ? Zolang de Leeraar flechts bij algemeene zedenkundige befpiegelingen blijft ftaan, zonder tevens aanteduiden, hoe dezelven, bij onderfcheiden perfoonen, in praktijk kunnen gebragt worden, welke toch zal dan de invloed zijn , dien hij op het hare zijner Toehoorers zal maaken ? Gewislijk, «-een invloed, hoegenoemd: want hij, die, tegenwoordig, niet in zich zeiven zijne verpligcing tot het goede erkent , moet reeds veel te verbasterd geacht worden , om met grond te kunnen vermoeden, dat hij, onder het getal der Christelijke Toehoorers behooren , of van de verhandelde (toffe eenigen invloed ondervinden zal.

Al verder. Hoe weinigen in getal zijn die openbaare Leeraars , die de bekwaamheid bezitten , om de verhandelde waarheden met die duidlijkheid, en tevens met dien ernst, met die waarde voortedragen, VLD. III.S. R dat

Sluiten