is toegevoegd aan je favorieten.

Rechtsgeleerd kweekschool; of, Sleutel der crimineele practyk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CRIMINEELE PRAGTYK. ifj

,, Zo heeft het den gedaagden kunnen gelusten , '„ niet alleen onder allerhande frivole pretexten den ,, eisfcher op den geftipuleerden en bepaalden ty d het„ zelve gefchoten capitaal niet te reftitueeren , maar ,, vervolgends nog daarenboven in gebreke te blyj, ven van de twee laatfte verfcheenene jaaren inte„ resfen aan hem te voldoen."

Dat deeze zaak was geweest van dit gevolg, ,, dat de eisfcher , onaangezien alle voorgaande ,, interpellatiën en vriendelyke aanmaaning<n , ter j-, recouvreering Van zyne wettige pranenfie, een en

andermaal vruchtloos te hebben aangewend, zig ,, in de noodzaakelykheid bevonden had den gei,, daagde voor deezen Edelen Achtbaaren Gerechte

te convenieeren , en ordinario mudo in rechten te ,, betrekken."

,, Dat daarop wyders van wegen den eisfcher teii ,j dage dienende, eisch gedaan, door den gedaag„ de contrarie conclufie genomen , en ter wederik zyden van replicq en duplicq gediend zynde , dee-

ze zaak beboorelyk was voldongen, en des, na

wisfeling van inventaris en ftukken, in ftaat was „ gebragt om voor dit Edel Achibaare collegie te ,, worden bepleit."

,, En is derhahen alhier de vraag?

Of de eisch en conclufie aan de zyde van den ,, eisfcher in deezen gedaan en genomen , niet be. ,, hoort te worden geadjudiceerd, en den gedaagde J} dienvolgends by vonnisfe van deezen Ed. Achtb»

11. DEEL. M