is toegevoegd aan uw favorieten.

De Utrechtsche bvrger-vriend

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÜTRECHTSCHE

No. i.

JE/:n waar Vriend van Utrechts brave Burge* ry , haarcn tegenwoordigen haglyken toefta'nd ten zeerften beklaagende , zal het Wagen, zoo veel zyn Pen vermag, eene poging te doen. om haar dien roeftand , in het waare ligt te doen. befchüuwei;, en het rad weg te nemen, 't geen men haar tot dus verre, met zoo veel list'als laagzielig eigenbaat, voor de oogen heeft weeteri tedraay.jn. Hyrgizigdeeaé poging verfchuldigd te zyn ,beiden aan hetor,mid elyk belang,'tgeenhy by het wel of kwalyk Ü ;agen van het groote werk d'.-r Rerorrne omtrent haare vryheden en voorreg. ten heeft, er. aan de regtvawdigheit haarer zaak.

rot op het voorgevalltne van den ri den Maarc laatstleden, iinmers hec meer afgelegene en onmiddelyk aanleidelyre daartoe, Icheen alles een goeden ui tfljg te belooven. Sedert is 'ercent-bystereverandering voorgevallen. Wan» trouwen , misnoegen , tuslchen Burgeren en Regenten , fteeg to:. eene fchroomelyke hoogteï bunnen wy twyfelen, of de verder ende hand. Heeft tig vai jeze ongelukkige omftandigheid meesterlyk weeten te bedienen, om de verwy« denng meer er meer te vergroo*em , en langs dien weg, waar 't mogelyk , alles onder den voet te helpen? Ik zal my geen byzonder oordeel over dat gepaleerde aanmatigen; — zy, die het ft' vkst in üeezen voor de Burgery gepield hebben, en 'er zelfs perfoonlyk in betrokA kea