is toegevoegd aan uw favorieten.

Wijsgeerige bespiegelingen over de Grieken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

456" Bespiegelingen

werk over de Financiën, zegt, dat die op. komst ju Frankrijk nog geen drie ten nonderd van de waarde beloopt. Dit ondericheid kan niet aan den aard van den grond worden toegefchreeven , en moet dus gelegen zijn in het beter beduur, en de beter bearbeiding der landen, of in den hoogen prijs van het Attifche koren.

De zo even gemelde klasfe van menfehen was vrij van alle fchatting. Solon belastte de overigen naar de hoeveelheid der vruchten , welke zij konden trekken : al wie van zijne landhoeven en derzelver plantagien vijfhonderd maaten wijn, olie, of drooge vruchten trok, betaalde jaarlijks aan den Staat eene Attifche talent, gerekend op 4500 livres.

PJier in was eene verkeerde rekening, welke welhaast bemerkt werd ; want die gene, welke veele landerijen konden koopen , en duizend maaten trekken, betaalden ook niet meer dan een talent, 't welk de grootfte onbillijkheid was.

De ondervinding heeft te Athenen , te

Ro-