is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopte Latynsche spraakkunst of grammatica voor de schoolen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222 Van de Tempora.

I. Van het gebruik der Tempora op zich zeiven:

1) Het: Praefens fpreekt van eene tegenwoordige zaak, gelyk fi quis dicat als iemand zeggen mogt. Velim ik wilde: Utinam veniat! o dat hy kwam ! Ut veniat gefteld. Iiy kwam: etfi non is fim alhoewel ik die niet ben.

2) Het Imperfetlum fpreekt van eene onvoltooide handeling, gelyk heri meditabar: byzonder ftaat het als er

• eene handeling tusfchen beide gekomen is, gelyk dum pater moriebatur ego feribebam. Doch de Ouden zetten

nfLr dltW1 p b/«eene bl00teI5'k geurde Sak, In plaats yan het Perfettum, gelyk Caefar proficifcebatur, zo als in 't Nederduitsch. J 'uu"ur> AO

3) Het Perfettum wyst eene geheel voltooide daad aan, doch zo, dat er geene andere terftond op gevolgd is. ge yk Pater mortuus efl. Daarom gebruiken de Romeinen het geern by verhaalen, als zy blootelyk willen aanwyzen wat er gefchied is; daar de Nederlanders geern nJnperfeBc- verhaalen. Doch de Ouden gebruiken het ook fomtyds wanneer zy daarmede eene volgende hant "'f?' eevolgïyk in plaats van het Plus quampetjeaum, gelyk cum hoe audivi, gavifus fum.

4) Het Plusquamperfettum wyst niet alleen aan , dat de handeling of daad voltooid, maar ook, dat er nog eene andere op gevolgd is : B. v. vix hoe fattum erat, eum pater vemt : Cum hoe audiffem , gaudebam : Cum pater vemffet ei dixi De Nederlander! gebruiken hier dikwils het Imperfettum- toen ik hoorde, toen Vader kwam keerdetten f°mtyds veniret, maar ver-

5) Het Futurum fimplex , B. v. amabo cet. fpreekt enkel van eene toekomende daad, gelyk cras proficifcar: ubi proficifcar, ad te veniam. J

6) Het Futurum exattum , gelyk fuero , amavero , amatus fuero , «f wyst ook wel eene toekomende handelina aan, maar die wegens de daarop volgende handeling alt voorleden befchouwd word, gelyk cum profettus fuero, mox redibo De Nederlander gebruikt, hier dikwils he Futurum fimplex, gelyk, als ik vertrekken zal, voor vertrokken zal zyn : dus ook , als ik daar van hooren zal, dan zal ik het u zeggen: als vader komen zal. dan zullen wy hem vraagen, voor, zal gehoord hebben, zal gekomen zyn. Hier moet men niet zeggen audiam, vernet, maar au div er o, venerit. Not. Doch by dc Verba. die geen Futurum fimplex hebben, gelyk memini cet. ftaat daar voor hec Futurum exattum.

Hier-