Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D É

POLITIEKE OPMERKER.

WA AR DE LANDGENOOT EN!

Hot lang gewenscht tijdfiip is dan eindelijk verfcheenen, dat tijdftip, waarna wij Guts zeven jaaren mee

zo veel verlangen hebben uitgezien. 't Geen de

Heerschzucht en Dwingelandij, door middel van de verraaderlijkfte trekken, zo lang hadden weten te beletten, is eindelijk, door de heldhaftigheid onzer Franfche Broederen, en door de ftandvastigheid en vaderlandsliefde van IVeêrlands braaven, daargefteld. De vrijheidszon van Nederland, die reeds fints eenigen tijd aan den gezigteindef ftondt, kwam eindelijk met nieuwen glans en luister te voorfchijn, en nauwlijks verfpreide zij haare helder» draaien, of alles was verheugd, alles juichte op dft gezicht; men wenschte elkander, men wenschte zich zelf geluk met eene gebeurenis, zo verrasfehende, zo wonderlijk in onze oogen.

Alom ontdekt men aanvanglijk de heilrijke uitvverkfe. len dier omwenteling. Het Franfche Volk boezemt Neêrlands braaven nieuwen moed in. Zij, die te vooren in 't verborgen werkten, om het heil van ons Vaderland daarteftellen, zijn openlijk te voorfchijn getreden- Verbaasdheid beving U, Landgenooten! toen Gij zo veele uwer medeburgeren als in een punt des tijds zaagt te voorfchijn treden, toen zij alle eenpaarig U toeriepen, Medeburgers wij waakten in 'i verborgen voor uwe belangen, voor uwe veiligneid; uwe Franfche Broeders hadden ü reeds voorlang toegeroepen, door woorden zo wel als door daaden, een Volk behoeft om vrij te zijn het flegts te »ilA ifiI!'

Sluiten