Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORISCH

DAGBLAD

VAN

ZEELAND, N- i.

Onder alle de gronden van Maatfchappelyk vertrou» wen ] is de Publiciteit zoo niet de eenige, ten minHen zeker een van de voornameé

Immers is het eene volledige kennis aan de daden en handelingen, welke de grondüag eener oordeelvelling, over den genen die dezelve bedryft, wezen moet. Het is deze kennis alleen waar uit een wettig bcfluit kan worden afgeleid, aangaande de beginfden en gevoelens onzer Medemenfchen, om dat deze beginfelen, wel kunnen worden opgegeven, doch nimmer aan iemand, zelfs niet aan den vergevorderdften Menfchenkenner, ontegenzeggclyk genoeg bewezen worden. — ln de dagen, die wy thans beleven,

Sluiten