is toegevoegd aan uw favorieten.

Historisch dagblad van Zeeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORISCH

D A. G BLAD

■*

VAN

Z E E L A ND.

(Vervolg van No. 7.)

I"ïe£ juiste getal derhalven van da Franfche Troupes, in de gehcele Provincie zynde, zal van tyd tot tyd, en wel by iedere decade, tyde dat dezelve haar foldy - outfangen, door den voornoemden Generaal of een ander eerst- commandeerenden Officier moeten worden opgegeven, en daar na berekend de quantiteit van het papier voor de volgende decade, ter voldoening van de foldyen benoodigd, gerekend tol vyfftuivers daags, per Soldaat, cn de Officieren na advenant: tervvyl, volgens die berekening, voor dit moment, het getal der voornoemde Troupes op 6000 geftelt zynde, daar voor in elke decade,volgens ruwe calculatie, aan papieV zoude benoodigd wezen eene fommevan ƒ 15000; clan, daar orts niet bekend is de proportie tusfehen de foldyen van een Soldaat en de onderfcheide rangen van Officieren, zal men zich, ten dien opzichte zoo wel, als ten aanzien der opgave van het aanwezig sreH ta]