is toegevoegd aan je favorieten.

De aloude staat en geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I N GALLIEN. 219

Dit mogen wy gerustelyk op den reeds gelegden grond vooronderftellen. Deeze hand vol volks deed den kans terftond keeren. De Galliërs konden hun geweldigen aanval niet wederftaan : zy wierden na een groot verlies van manfchap, naar het gros van hun leger te rug gedreeven en de belegerde ftad befloot zich zeiven en die hen tot den afval aangeraaden hadden aan c/esar over te geeven. Caesar befluit hier op naar Avaricum te trekken, de grootfte en fterkfte vesting in het land der Biturigen, dat in vrugtbaarheid uitmuntte, waar door hy dit geheele volk hoopte onder zy» bedwang te krygen. Vercingetohix had de Galliërs geraaden, om c/esar zoo veel mogelyk alle gelegenheden tot het krygen van voorraad af te fnyden, de onhouwbaare plaatfen in brand te fteeken , op dat de Romeinen zich. nergens mogten nestelen , maar genoodzaakt worden Gallien te verhaten. Twintig Steden der Biturigen wierden op eenen dag door de vlam vernield. Ter naamver nood wierd Avaricum, als de fchoonfte plaats van het ganfche land, verbeden. — Vercingetorix volgt OiESar van verre en flaat op een afftand van omtrend vyftien duizend fchreden zyn leger neder op eene plaats , welke door bosfchen en meiren ongenaakbaar was. Van daar floeg by caesar gade en belemmerde hem onophoudelyk in het opdoen van den noodigen voorraad , waar door het leger

ver-