is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Io8 ALLE DINGEN DEN REGTVAARDIGEN

of andere gedamte, het heil der regtvaardigen bevorderde. Wat anders zou het. influiten , dan dat, in' zulk een geval, de godlijke magt en wijsheid bij haar uitwerkzel waren te kort gefchooten , of dat de godlijke goedheid den deugdzaamen hadt veröniigtzaamd en verlaaten? Godslasterlijk ware het , te onderftellen, dat de natuur der Godheid waa veranderd; of dat er, in haar beftuur over de waereld , eenige ledige ruimten , of veröniigtzaamde tusfehenftanden beftonden, in welke zij den teugel des bewinds uit haare handen vallen, en een kwaad beginzel haar algemeen ontwerp liet tegenwerken. Doch gelijk alle dusdanige onderHellingen oogfchijnlijk onbeftaanbaar zijn met de natuur van dien God, in welken de Christenen gelooven, blijkt er, uit de befchouwing van zijne volmaaktheden, eene klaarblijkelijkheid te volgen , die naast aan een betoog grenst, voor de waarheid der leere , in den text begreepen.

• Doch om die klaarblijkelijkheid niet. op onze eigen redekavelingen alleen te bouwen, laaten wij, in de tweede plaats, onderzoeken, welke aankondiging van zijne hooge bedoelingen- het Gode heeft behaagd, in de Openbaaring van het Euangelium te doen. Meer dan genoeg

is