is toegevoegd aan je favorieten.

De vraag-al

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 232 >

Vérldsfing, wat hooger van karakter, dan ik, fknap grijpt hij mij bij den arm, en draait mij agter zijnen rug om uit den weg, en dewijl ik wat ligt van perfoon ben, terwijl hij me zoo eenen geweldigen llinger gaf, had ik het ongeluk van voorover op den neus te fluiten, en welzoo geweldig, dat ik bij die ftruikeling twee tanden verloor, en een platte neus veroverde,, ik zal het Polinder nooit vergeven, omdat hij mij juist van mijne witfte tanden , die ik in den mond heb, beroofd heeft.

Behoorde ondertusfchen naar zulke kleinigheden niet gezien, en daar in voorzien te worden, 't zij door voorzichtige en oplettende Overheden , of door Zedemeefters van crediet, omdat kleine gebreken dikwils groote gevolgen kunnen hebben?

Deze vraag doet U

GERRIT de VRAGER;

PS. Het volgende is mij verzocht aan UEd. mede te deelen,

ADVERTENTIE.

Alzo de jonge Heer Vatcs, onlangs met veel fucces zijn Dichtkraam neeft beginnen te openen, biedt hij alle liefhebberen der fchoone Dichtkunde , zijne edele waaren voor civiele prijzen aan; 't zij Huwelijks, Zilveren - of Gouden Bruilofts - Verzen ; Geboorte of Verjaardichten , Promotie Lof- of Klinkdichtjens; mitsgaders Liedjens, Gezangen, of Minne-Dichtjens, belovende ieder daar in oprecht te zullen bedienen , en in Huwelijks - Verzen, de Bruid ten minften zoo fchoon als Venus, en den Bruidegom als eenen Adonis, en als den befchaafdften man van de Stad te zullen affchilderen. In Lofdichten het verftand mild uit te deelen, en geene fchoonheden te zullen fparenin verlief. de Minnezangen, Zegt het voort.

TE LETDEN,

Bij L. HERDINGH,

Én alöm bij de meeste Boekverkopers, daar dezelve wct kelijks a een en een halve Stuiver word uitgegeven*