is toegevoegd aan uw favorieten.

Den Hollandschen weeklykschen nieuwsvertelder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE

HOLLANDSCHE WEEKLYKSCHE

NIEUWS.

VERTELDER,

Den 3 January 1784. N\ 1.

T—f et heeft den goeddoenden God, naar den rykdom van zyne goedertierenheid, wederom behaagt een Jaar tot ons Leven toe te doen, en inliet laat stv oor gaande niet alleen ons Vaderland bi-waard, maar daarenboven veele Onheilen afgeweerd. Benige onzer Stadgenooten zyn in 'f Graf neergedaald? daar wy in ttgendeel nog het voorrecht genieten onder de Levenden te zyn, en het eerfie Licht van een Nieuw Jaar te mogen aanfchmwenl Mogten wy dit in gedimrige erkentenis honden, en deeze weldaadett met een C/iristelyken Wandel beantwoorden, dan zoude de Heere «ekerlyk ons zegenen, van ons af weer en alle drukkende en dreigends zwaarigheden, en ons bewaar en by onze duitrgekogte Vryheid. De Heere geeve daartoe zynen Zegen!

Wy beveelen ons wederom in de gunst van onze Leezeren, hoopende dat l zy dit ons Weekblaadje weder met genoegen mogen leezen. Wy zullen om bevlytïgen *l het merkwaardig ft e te plaat/en, om daardoor eenieders Leeslust gaande te honden. Blyve met achting U Ed. Diemaresfe,

De 'Erve de Wed. J. van EG MO NT. TTet getal der Dooden van de voorgaande week is 181. X~l Van ëldtsrs heeft men de volgende Merkwaardigheden,

g In de voorgaande week is alhier een Vrouw in de Kraam bevallen va» vier levendige Kinderen. De drie eerfton ftiervea korr aa de geboorte; doch het laatfte heeft gelee ft tot gepasfeerden Maandag.

De gefprekken der geenen, welken zich met de Staatkunde inlaatea, hebben thans natuur!} ker wyze, i#ry algemeenlyk, de Grensplaatfeq of Barrieren tot onderwerp; 'tza! dus, naar wy ons vleijea, niet ongefchikt zyn, daarvan eenige byzonderheden te melden.

Men weet dit de naam van Barrière, of Barrière-Steden, wordt gegeeven aan de verfterktc Plaatfen in dc Nederlanden, die als tot een Bolwerk en Verfelianjiing itrefcken voor de aanvallen der Vvanden. De X Ho!-