Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELÏKI1EID, VRTHEin.

DAGVERHAAL der . HANDELINGEN van d e REPRESENTANTEN m;s VRIIEN VOLKS van VRIESLAND.

.qir'i ,! I i; ■ ■ ; No. i. '

/)<r« 9 Januari] 1796, ft<0 «*^S .7^r ^ LiUaayfdw Frijhcid.

E E R "S T E Z I T T I N G.

Dingdag den 5 Januari], fi |f>$<?* ?« 11 .

Jjf^* W e S S e l i U S.

Dc Vergadering wierd geopend met het rcfumccrctv der notulen-, en wierd bij ^^«^SÏÏSS folutie op den si December, nopens tte emolumenten van de Commiien, beflooten, dat de en» urnen.ten van de's Lunds Secrctarij zedert het begin da gu, lutie voor de Commiien gevallen, voor de licllt zulkn kooraen ten profij c vin den eerften Gommis Aw«^ als hebbemle op die voorwaarden lange Jaaren m ol . van Com nis den Lande gediend, en zijnde daarin donder eeaige verandering bij het begin der Prov, ReSitatie" ceontinueerd - de finale concluüe hier van i ot morgen uitgefteld. — Nog is bi, nadere refumtre aan d&en CoTloncl Mofchek toegeftaan om voor zijn Regiment 450000 pond Hooi] zonder confequent e en onder de nodige precautien naar Gro-

3en uit te moogen voeren. Het appel nominal

dS gSS zijnde, wierden aan de Vergadering voorgeleczen dc ftukken op gisteren u.t s Hage met de Post gearriveerd - en wel vooreerst de rmsiive van de Gedeputeerden ter Generaliteit den Burger ïoha en Hubcr, in dewelke aan ceezc Vergadenng kennis wierd gegeeven van de, debatten over dc Nationale Vergadering ter Vergadenng van H. H. ^lag voorgevallen. —^ als mede het Journaal van de VergSbg van H. H. Mog. van de December 1795 en 49 dito. A isc£

Sluiten