is toegevoegd aan uw favorieten.

Tempel-gezicht van den propheet Zacharia.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van 's Mesfias Borg- lyden. 113

waar' in deze Tzemach, verhoogd tot een Vorft en Gebieder der volken, als de wortel van Izai daan

(b} PC 68: 28.

II. Deel. H

zal tot een banier der Natiën, waar naar de heidenen zullen vraagen, en in wiens heerlyke ruste zy zullen deelen.

In het middelyk beftel, ter aanbrenginge vande* ze heilzaame bedoelingen, waar door het Koningryk van den Mesfias ten top van luider zoude verhoogd worden, zou de Heere der Heirfchaaren zyne kerke heiligen, die wy hier onder den wynllok en vygeboom rustig en vrolyk zien vertoeven, als boodfchappers van goede tydinge aan de volkeren van rondsomme, om ze deelgenooten van deze zaligheid te doen worden: Ten dien dage (luidt het bevel en magtwoord van den Heere der heirfchaaren tot haar) zult gy lieden een icgelyk zynen naaften noodigen tot onder den wynftok en vygeboom.

HooFr>sT.3, /ers 10.

Die hier van den Heere worden opgewekt tot dit liefdewerk van uitnoodiging, zyn niet flegts Jofua en zyne tempel vrienden, in zo verre zy, naar den aart van dit gezicht, de Joodfche kerk vertoonen, uit wien de eerde evangelieleeraas, als daar is Benjami» de kleine, als daar zyn de Vorften van Juda, die van Zebulon en Naphtali (b), ikmeene de Apostelen des .Lams, zouden voortkomen.

die

Wie ze zyn die hier noodigen.