is toegevoegd aan uw favorieten.

De ruïnen, of Overdenking over de staats-omwentelingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER. DWINGELANDEN.

97

5, Vormen, werpen wij die heiligfchendende ftandaart ,, ter neder; rukken wij dien throon van oproer ten i, grond, en fmoorenwij in deszelfs kolk den brand dier „ omwenteling."

En in de daad de burgerlijke en gewijde dwingelanden vormden een algemeen verbond; en eene gedwongen of misleide menigte langs hun voetfpoor naafleepende, begonnen zij vijandelijke beweegingen tegen eene vrije natie j en het altaar benevens den throon der na~ tuurlijke wet omwerpende , zeiden zij. „Welke is die ,, ketterfche en nieuwe leer? welk is dat godloos al„ taar, die heiligfchendende eerdienst?.... Getrouwe en geloovige volken ! zoude het niet fchijnen dat i, de waarheid zig nu eerst ontdekte; dat ge tot heden in dwaaling gewandeld haddet; dat deze veel geluk,, kiger menfehen dan gij alleen het voorrecht van „ wijs te zijn bezaten ? En gij , verdwaalde en oproe9, rigê natie! ziet ge dan niét dat uwe hoofden n be„ driegen, dat zij u de grondheginfelen van uw geloof ,, onttrekken, dat zij den godsdienst uwer vaderen omkeeren? ach ! beeft dat de toorn des hemels zich ont„ fteeke, en haast u om de dwaaling door een fpoedig s, berouw te herftellen."

Doch de vrije natie bewaarde het ftilzwijgen, zo öntoegangelijk voor den opftand als voor den fchrik; en ^ zig geheel in de waapens vertoonende, hieldt zij eene ontzaglijke houding;

En de wetgeevers zeiden tegen de hoofden des volks: zoo het licht, geduurende dat wij met een fluifér voor de oogen wandelden, onze fchreeden verlichtte, waarom zoude het dan nu, daar die fluijër opgeheeven is, onze oogen, die hetzelve zoeken, ontvlugten? zoo de hoofden, die aan de menfehen voorfchrijven doorzichtig te weezen , hen bedriegen en verdvvaalen, wat doen zij dan, die niet dan blinden den weg willen wijzen.

G „. Hoof.