Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 178 )

ftooken worden, maar nog eenige weinige weeken daar mede te continueeren, en dezulken, welke braaf en voor eenige bediening gefichikt zijn, bij voorkeur in vacante posten te plaatzen. Is voor notificatie aangenomen , alzoo bij deeze Vergadering aan den inhoud derzelve na vermogen is beantwoord.

Eene misfive van het Commité tot de algemeene zaaken van het Bondgenootfchap te Lande, en eene van het Commité van administratie der Franfiche troupes, beiden inhoudende, dat het laatstgemeld Commité heeft afgegeeven twee asfignatien, ten behoeve van de gem. troupes, en betaalbaar op deeze Provincie, als eene groot 40000 gis. aan de ordre van J. P. IVildrik, te Deventer; en de andere, groot 20000 gis. aan den Burger Godefroij, in den Hage. Verzoekende daar voor betaaiing, ten bijzonderen dienfte van den Lande. Zijn gerenvoijeerd aan é&Commisjien van Gedeputeerdens cn der Finantien, om ordonnantiën te verleenen.

Nog eene misfive van het Commité te Lande, waarbij ter voldoening aan het decreet der Nat. Vergadering van den 21 Julij, verzoeken, om binnen 6 wecken over te zenJen eene fpecifique opgaave van alle de betaalingen , door ditLandfchap gedaan op de verfchillende capittelen der extra ordinaire ftaaten van oorlog, over de Jaaren 1793, 17946111795; alsmede van alle andere extra ordinaire confenten, loopende over dezelfde Jaaren. Is verzonden aan de Commisfie tot de Finantien, om dien conform eenen ftaat op te maaken, ten einde aan den inhoud te kunnen voldoen.

Eene misfive van het Commité van Correspondentie in Achtkarlpelen, infteerende tenfterkften, dat het geweezen zogenaamd ftemrecht, het welk wel is flaapend gefteld, maar niet vernietigd, voor altoos werde tot zwijgen gebragt; en verzoekende, dat daarom -de ftemcohieren mogen worden verbrand. Is verzonden ain de Commisfie van Correspondentie deezer Vergadering, om te dienen van advis.

Eene mislive van -het Gerechte van Opfterland, dienende van bericht, op de brief van de Kerk-voogden van Beetfterzwaag, ten dien fine bij decreet van den ao Julij 1.1, aan hetzelve toegezonden, en waarin

het

Sluiten