Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C =35 )

iï Maart dcezes jaars genoegzaam duidelijk is, ver- 1 mits alle openbaare bedienden, zuo wel als ambtenaaren, daarin gehouden worden de verklaring tc moeten doen. ,

Dat diensvolgcns, wanneer publique Inftrumentfchrijvers derzelver functicn als officianten uitoeffeneri en geadmitteerd willen zijn, om hunne inftrumenten voor recht te doen gelden, en de Actuariusfen de verkopingen willen perfecteren, dezelve, even gelijk de Procureurs, tot het doen der verklaring gehouden moeten wezen.

Dat alzoo aan die Gerechten, dewelke dien aangaande elucidatic mogtcn vragen, behoorde tc worden gerefcribeerd, dat deeze Vergadering verftaat, dat alle zodanige lnltrument-tchrijvers, welke derzelver ftukken willen doen gelden voor recht, en alle Actuariusfen, die verkopingen verkiezen te perfectcren, moeten verftaan worden te behooren tot art. o» van de Publicatie, den 11 Maart gearrefteerd.

Dat zij gecommitteerden nader zouden advifeerert op de misfive van Tietjerkfteradeel, betrekkelijk de Boelgoeds Ontvangers.

Welk rapport bij de Vergadering is goedgekeurd en gedecreteerd, om dien overeenkomftig te reienbeeïen aan de Gerechten, welke nopens die onderwerpen elucidatic vragen; en fpeciaal aan de Gerechten van Kollumerland en Sneek.

Ook is gehoord het rapport van de Commisfie van binnenlandfehe Correspondentie, op de misüve van cc Commisfie van Correspondentie voor het Diftrict van. Achtkarfpelen, betrekkelijk het finaal vernietigen van het zogenaamd fteinrecht, cnhet verbranden der ftemcohieren, waaromtrent de Commislie van oordcel was,. dat wel, betrekkelijk het eerfte gedeelte van het verzoek konde, ja zelfs behoorde voldaan te worden; maar dat men nopens het ade gedeelte misfehieu eenige omzichtigheid moest gebruiken , om bewijzen van eigendom', welke daaruit t'eeniger tijd mogteu vercischt worden , niet te vernietigen; en dat men dus de cohieren konde laaten overzenden aan het Provinciaal Beftuur, tot nadere befchikking. Welk rapport is gerenvoijeerd aan de Commisfie, gelast om

Sluiten