Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betrekkelijk de vernietiging van het niaar nader te advifeeren.

Vervolgens wierd door den Burger F, Tulkners bericht gegeeven op het request van H. //• Nattta, kanierbewaarder van de Commisfie van Gedeputeerdcns, volgens het welk dezelve betuigde, dat niet alleen de redenen, waarom den thans gedimitteerden kamerbewaarder Grouflra nog eenigen tijd na zijne dimisüe heeft gefungeerd, waren voortgekomen uit de begeerte van de Commisfie yan het Collegie, maar dat zulks met overeenkomst van eenige Leden der Vergad. was gefchied, om moveerende oorzaaken, in het bericht vermeld. Waarop gedelibereerd, en in aanmerking genomen zijnde , dat de geweezen kamerbewaarder Groufira reeds zedert eenige dagen niet meer in functie is, is deeze zaak gehouden voor afgedaan, en zal liet request van H. H.Nauta worden geappointeerd: aan het verzoek van den fiuppliant is reeds voldaan.

Dc Burger J. U. Dijkftra, namens de Commisfie van Gedeputeerdcns, eene propofitie gedaan hebbende, betreffende het doen verkiezen van nieuwe Volmachten voor de vijf deels dijks administratie, in die Districten, waar zulks dit jaar nog niet is gefchied: is gemelde propofitie gerenvoijeerd aan de Commisfien van Gedeputeerdens en van binnenlandfiche Correspondentie, ter fmaale dispöfitie.

Op eene memorie van de Commisfie der Finantien, vraagende daarbij authorifatie om de'rekening van ontvang en uitgaaf voor het Comptoir der Lijf-renthen, als mede die van het Comptoir der Losfc Renthen te mogen opneemen op den voet, dat zedert Meij 1795 tot uit. October 1795 worden gebragt de ontvang in de Negotiatien op Lijf- en Losfe-Renthen, welke veritrekt is ter bctaalingvan den 25ften penning, als mede voor uitgaaf de afgegeevene recipisfen van het ontvangen goud en zilver tot den 25ften penning; welke, volgens verklaaring der Ontvangers, alzoo was gefield met overleg van de vorige Leden in het Commité yan Finantien, en waaromtrent eene verandering te maaken gelegenheid tot verwarring in de rekeningen zoude kunnen geeven: — is gerefolveerd, de Commisfie daartoe te authorifeeren bij appointement.

Dc

Sluiten