is toegevoegd aan uw favorieten.

Motief voor Joannes Jacobus Cyrus [...] Joannes Cuypers [...] en Pascasius Ludovicus Delruelle [...] tegens den prior en conventualen van het predikheeren clooster [...] binnen [...] Maastricht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C roo")

«/nnjren werde. Vide van Espen dito loco No. hil cap. 5. g S JS by geene der voorfz. Bullen en Placeten, het Parochhal Relt vL Hefen, afhaalen en vergezelfchappen in twyffel« genrken gzoo volggt van zelfs dat voorfz. Gewysdommenm dus le-re hwe volle kragt en uitwerkzel hebben moeten behouden. IndeSdXe «oude het in de Nederlanden we en

"lf bv het voorfz. Concilie van Namen is vaftgefteld, dat gene i Monn k buiten den omtrek van zyn Kloofter mag verfchynen, m d t gïwaad waar mede de ligting en afhaaling moet

/ft*»»* ci^r , ****** iof ^ rf4farf^%

fiiïf^P^

fSU^Sf&^^ parochi, in quo Mi jus SSf^^S^ ad territorL ipforu,n propnu, quod confiflit intra fepta &> ambitum monajletu.. • Il^Sy* cadavera,irrequifto parocho, non K^fj^** ne^uTams prtsbyteris f.cularibus congreg. «mm >» Mrtenfi *

N7el%u\%ulares kabentes privilegiurn fi^^f^

3fe #*ffi twnpe parochorum fit fttclar tatcrpretanon u ^

Aa 3

bus prxfcnptam disciplinair» Mifli runeraiis live , f j ut corpus

Ito co.porc, una haud difficu ter g^ff^^f ^"««o Miffa £«* dcfunóti reftè dcfemtur ad locurn c^ ^ «pul\UfX • dmodutQ in nonnuUi«. Extquix pro defuodto in Patochia ctkbiatentur . cjuemaaiuu Eccktiis hodic obfevvari videmus.