is toegevoegd aan je favorieten.

Proeve over de middelen die tot bescherming van de zeevaart en koophandel en tot verdédiging van de binnen- en buitenlandsche bezittingen der Republicq [...] zouden kunnen aangewend worden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In den Zeedienst. 23*

Officier in 't byzonder rapport aan den Capitein gedaan.

By het klaarmaaken van een wezentlyk gevegt, moeten de Officiers overal het volk niet verhaasten, maar tyd geeven, wyl zy, te veel verhaast, zig niet alleen verbeelden, dat 'er groot gevaar is, maar ook daar en boven in verwarring raaken.

Door de zaaken als eene kleinigheid te behandelen, en aan het volk met verachting van den vyand te fpreeken, boezemt men hun des tc meer vertrouwen op hunne eigene kragten in.

De Lonten, die ten eerden aangeftooken worden, laat men onder bewakring van een fchildwagt tot nadere order van den Capitein.

Aan weder zyden moet 'er oogenblikkelyk water in de koelbalies gedaan, en om de twee fchoten de wisfeis, en om dc vyf fchoten de zwabbers genat, en boven om het Stuk gedaan worden; terwyl mer de metaale Stukken met roet gewoon is tc verkoelen.

Het vuur moet zodanig ingerigt zyn.

P 4 da

Algem: Schcepsl: P VU-

Algem:

Scheepsd: p: 30; en

313.

fiontim Sirateg'em: ]_: 1. c. iï. P-

Algem: Scheepsd: p: 303.

Algem: Schecp.-ü: p: 303 en 3°9-