is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over de middelen die tot bescherming van de zeevaart en koophandel en tot verdédiging van de binnen- en buitenlandsche bezittingen der Republicq [...] zouden kunnen aangewend worden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In den Zeedienst,

"33

taal Bmk, met man en muis naar den afgrond ging, gebeurd is.

Dit is het fterkfte voorbeeld, dat 'er kan gegeeven worden van de noodzaaklykheid der voorzorgen, die door den Schout by Nacht van Kinsbergen genomen worden , zo wel om een Schip tot het gevegt gereed te maaken, als om te vooren naauwkeurig te b^fchikken, wat 'er ten tyde van het gevegt zeiven moet gedaan worden.

Wanneer men door de hitte en verwarring van 't gevegt op een zaak van zo veej aangelegenheid, als het toemaaken der Lypoorten, niet gedagt heeft, zo kan men wel opmaaken, hoe het met alle de kleine zaaken , die te zamen genomen de nederlaag of wel dc overwinning te weeg brengen, iridien 'er te vooren met de uiterfte omzigtigheid niet voor gezorgt is, gaan moet.

Ziet een Officier , dat 'er iets aan 't tuig bcichadigd is, zal hy het zonder nadere order doen herftellen.

Maar wil een vyand abordeeren, dan worden de Commandeurs, door het Haan der trom gewaarfchouwd, om de helft van p - de

AlgemScheepsd1:p: 311.