is toegevoegd aan je favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p(f - De V a a S d r i s. ?

De Doctor, (/?//.)

„ Nu moet ik fpreken." Neen Vaandrig! De hulp komt van een rechtfchapen Inwooner dezer Stad! Ik lprak flechts van uwe Zweedfche Bloedverwanten om den Overfte alle fpoor van vermoedens te beneemen.

De Vaandrig, (gemelyk)

Zo moest het wezen! Daar moet geenfchaduw van hoop voor den Ongelukkigen overblyven!

De Doctor, (jlil.) „ Ik vrees dat de Baron gelyk heeft; Eenheime„ lyke minnehandel ftort hem mogelyk in 't verderf!" Ik hoop gy zult niet altyd ongelukkig zyn.

De Vaandrig.

Wist gy alles, gy zoudt my ten minden nu als zodanig beklaagen.

De Doctor.

Vergeet uwen onbekenden Vriend niet! De Vaandrig.

Gy hebt gelyk, Mynheer: -• > - Vergeef het my; , En dat de goede God, die my dezen

Weldoener heeft toegefchikt, het my vergeve! —

Onbedachte Dwaas, die ik was! Op 't punt

van morren, daar ik vuurig behoor te danken.

Mocht ik dat flechts doen! Hebt gy geene

'vryheid my mynen Weldoener te noemen?

De Doctor.

Neen.

De