is toegevoegd aan uw favorieten.

De wereld-beschouwer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 82 >

Nu het is ook niet alleen deze fchrijVer, die zulk een voortreflijk getuigenis van den Held TOLEDO geeft, maar teel de gefchiedkundc over het algemeen bevestigt met bloedige trekken , dat hij zijn ambagt recht in den haak vcrftond, en voorzeker deken of overdcken in het gild der Oorlogeren verdiende te wezen; maar wat fcheelt mij TOLEDO, of zijn levecsbefchrijving ? niet waar Lezers? Ik wilde alleen maar doen opmerken, dat het Oorlogen toch zulk eene afgrijslijke bezigheid niet kan zijn. Alie ambagten zijn immers nuttig cu noodig? alle loflijke ambagten bewijzen immers door de mer.igte van beoefenaars, van Baazen, Knegten en Leerjongens, dat zij de maatfehappij veel nut aanbrengen? Laten wij toch maar eens rond zien. Ambagten, die alleen de zucht voor weelde voldoen , worden immers in zulk een aantal niet aangetroffen, als zulke ambagten, die tot bevrediging van wezenlijke behoeften veicischt worden? — Vindt men niet veel minder goud dan ijzer fmeden, veel minder juweelzetters als timmerlieden, veel minder muziekmeesters da.i paruikemaakers of hairkappers ? maar is de muziek wel een amba.U? wat zij dan wezen moge, zij jg toch zo noodig niet als paruikemaaken en hafrkrullen: in 't kort, elk ambagt toont door dc vermenigvuldiging van beoefenaaren in het zelve, in hoe ver het onontbecriijk is.

Keeren wij nu weer te rug tot het Oorlog. Hoe veelen hebben zich van alle tijden hierin geoefend , zo lang de wereld gellaan heeft, dat is te zeggen: zo lang als 'er menfchen op gewoond hebben, heeft men Oorlog gevoerd, en zijn glorie gefted om hier in uittemunten. Is dit nu niet een fprekend bewijs , dat dit ambagt hoogstnoodig is tot het bcffaan der volken? Denkt evenwel niet, lieve Lezers! dat ik ccn inwendige roeping gevoel, om het Oorlog te verdedigen; neen! op mijn eer niet; ik haat het ambagt als de pest veel meer nog dan het glasblazen , en dit is ook een ijslijk—' heet beroep, maar veel hoofden veel zinnen; daar is over den fmaak met te ooideelen, daar moeten zo wel AposfJen «Is Herders zjjn, dit z»gt de fchrift zelfs, ik fpreek alleen

maar