is toegevoegd aan uw favorieten.

Prysverhandelingen ter beantwoording der gedaane vraag door een genootschap van Vrye Friezen, nopens de beste instellingen voor de vry corps en schutteryen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gi VERHANDELING

grondige kennis der exercitie, zoo" wel als om de gelykvormigheid, zeer dienftig met overleg van des kundigen een burger - exercitie - boekje, waarvan thans reeds verfcheidene het Licht zien, en die waarfchynlyk met 'er tyd nog verbeeterd zullen worden, uit te kiezen, en hetzelve door hoger gezag te inftitueeren tot een vast Reglement. Ieder der Officieren en Onderoffi • eieren van de Landmilitie dient van zodanig een Exercitie Reglement voorzien te zyn: uit dien hoofde moeten de Sergeanten, als eerfte Leerlingen, het reeds voor dien tyd hebben, en de Exercitiemees ters moeten zig daar naar reguleeren.

Behalven de voorfchreeven exercitie zelve, moet nog appart het Granadier Manuaal, en het werpen van Granaaten aangeweezen worden; niet minder moeten deeze nieuwlingen msfehen tyden onderrigt worden in het geen tot het fchoonmaaken en wel onderhouden van het geweer behoort, als het losmaaken en zamenvoegen van het Slot, en alle andere Hukken, het leeren kennen van alle defecten, enz. Voorts moet hen het Patroon en Granaat maaken , het zy met of zonder kegels, worden geleerd, zonder daarbyde nodige opmerkingen te vergeeten.

Deeze Exercitie School van den Wapenhandel is het ook voor de Tambours. Indien men niet kan ilaagen in het vinden van geoefFende Tambours , tot Battaillons Tambours, dan komen alle de tot deezen post beftemde perfoonen, dat is een uit elke Grieteny, ter zelfder tyd als de Sergeanten ter zelfder plaatfe, en worden door een toereikend getal Militaire Tambours Major, of bekwaame Tambours aldaar geleerd, en in ftaat gefield tot Meester - Tambours, by hunne

byzon-