Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E JONGE

ARGUS

No. 2.

gewacht,dat M,P«m PAütüS £ ,E zo gfzwind h S uk de voeren gemaakt, of, met andere woorden, niet7o fpoedig geflorven was; en die reden is deeze. Het is he° kend, dat hy, in onderfcheidene cyden, ook zeer ondet fcheidene, en vlak tegen malkanderen inloopende. GevoepZUrTr^ den ïefi"ï ReSeeringSvorm voor debzk Repubhck, fchynt omhelzd re hebben, zonder dat hy de 2' fewelens oort wederroepen, ingetrokken, of wederJegd heeft. - Ondenusfchen is het gansch niet mffi bekend , dat de zelve Mi'Pietek P«mi , nog naTynen dood, ,, verklaard geworden zig rot het Jaarst van zyVE ven yerdtenflelyk gemaakt re hebben. - Gevolglyk moet het (zo het my onder verbétering voorkomt) ten miuften een.germaare onzéker fchynen, - welken van die fl"y£ Gevoelens hem KeFerdienftelykheid aangebragc ófS

MJnZ^"- ~ ^aar'indien het nu dien voorTreffe ykea Man had mogen gebeuren, om nog wat langer onder dl leevendigen geteld re worden, en de Republiek alzo het onberaalbnarvoordeel had mogen genieten, om han geluk

55.V Znwe'vaak ' d°°r de he,dere ftraa,en v.n het z„ vee icht drens zo by tmneemendheid Grooren Mans noe wat langer befcbeenen geweefl xynde, daar door ook al meer en meer geveftrgd re zien; dan zou hy immersongerarvfleld

Lï? » «e,eeeenheid ^had hebben, om zoodanige Gevoelens als welken hy eerst niet weinig fchynt te hebben VS preezen, doch die hy »^rA^geheel.en.H»eSoï« en waar tegen by zig toen met aWe zyne kragren veTz«' heeft te retrafteeren en behoorlyk te wederleggenfrenemd« «8 de geheele wxreld te do«2ieo, d«fy£2t * niet

Sluiten