is toegevoegd aan je favorieten.

Mijn tijd winst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2l6 REPUB L I E K E N,

en Sparta de fieraaden van Griekenland, de beste Republieken, en de Voedfterfchooleti der wijsheid , wijl zij de eenigfte waren die boven alle andere Griekfche Steeden uitmuntten. Daar hunne weergalooze verdiensten, en de vrijheid hunner wetten , hen de drijfveeren der Griekfche Staatkunde deeden zijn , zullen wij alleen van hun fpreeken moeten , om niet jn eene langdradigheid te vervallen , die de gefchiedenisfen van Griekenland anders onver* mijdelijk maaken.

lt jcüe gus de grootfte wet gee ver, de nnderneemendfte man , en de goedaanigfte Koning, (w) Sparta zijn dierbaar Vaderland in eené

zegij codrus niet ombrengt], Deeze Vorst dit antwoord vernomen hebbende , verkleedde zig als een boer , bega zig onder de vijanden , en tergde hun zodanig, dat zij hem dooden ———.

(w~) Zeekere wet van deezen grooten man bragt bij de toen nog verwijde Spartaanfche jongelingfchap eene onvergenoegdheid te weeg , die tot eeri openlijk oproer uitberstte. In dit oproer flpeg zekeren a i,c and er aan lijcurgus een oog uit; de fcbuldige wierd ter ftiaffe overgeleverd, doch li jc u ttp u s fchonk hem zijne vrijheid , en verzagtte door

deeze