is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe post van den Neder-Rhyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en wapens hebben kan, een fchowftapper kan een leest,

een Sftnit een hoefijzer, en een drogut een ftamper tot zijn wapen neemen, dus kan er immers ergens meerder gelijkheid, danindit Land, plaatshebben. LeVie men zich zoo veel toe op de Broederfchap.', als op de gelijkheid, ik reekende mijn Vaderland gelukkig, doch hier naar mogen wij wenfchen.

Vermeent gij nu deeze mijne letteren den druk waardig, dan maakt er het verzogte gebruik van , zijt verzeekerd, dat die komen van eenen waaren Vaderlander, die een vijand van alle eigebelang is; dien niets geweigerd is, alzoo hij niets gevraagd heeft.

K. V. ï.

Thans zullen wij onze ftoffe over de aanftaande Ni* tionale Conventie weder opvatten; wij zullen onze gedachten aan onze Landgenooten vrijmoedig mededeelen, in het vast vertrouwen, dat niemand ons de openlegging van onze denkbeelden zal betwisten, gelijk wij insge-,

lijkach die volkoomen aan anderen vrij laaten.

Wij hebben in het negentiende nommer van dit ons tijdfchrift aangeftipt, welke vereischtens wij onderftelden, dat in de kiezers en in de te verkiezene volksvertegenwoordigers onontbeerlijk waren; thans zullen wii kortelijk onze gedachten uiten over het algemeene hgchaam van zulk eene Nationale Conventie.

Zoo zeer wij in de helden van hetmenschdom de flappen moeten bewonderen, welke zij hebben gedaan

tot flaaking hunner ondraaglijke ketenen, zoozeer

wij gehouden zijn , hun voorbeeld naar te ftreeven in alles, wat tot vestiging van 's volks Vrijheid, en'sLands behoud en welvaard kan verftrekken; zoo zeer moeten wij altijd de fpreuk in gedachten houden, die zich aan

eenen andere»fpiegelt, fpiegelt zich zacht, zoo zeer

moeten wij die ftruikelbïokken mijden, aan welke die belden meer dan eens op het jammerlijkst zich hebben geCc 3 ft0°'