is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe post van den Neder-Rhyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

{ 2ÏI |

dan verklaaren wij, rnet die vrijmoedigheid, die aas el* ken waaren Bataaf voegt, dat wij het ongeluk van onft Vaderlar.d met heete traanen zouden befchreijen, en de rampzaligfte gevolgen zouden voorzien.

Wij zouden reed6 in het verfchiet monfters zien op* daagen, welke onder het valfche mom van een ijverend patriottisme fchavotten zouden opflaan, om zoodaanige, patriotten of niet, die zij in ftaat oordeelden, om hunne bijzondere oogmerken, hunne doeleindens op voordeden en grootheid te wederftreeven , voor den bijl te doen bukken, alom aanhang te maaken , en tevens alom vrees in te boezemen ; en welk eerlijk

Vaderlander riddert niet op zoodaanige toneelen van gruwelen, welke in het midden onzer Franjcbe broeders meer dan te lang hebben plaats gehad.

Om te antwoorden op de door ons boven geftelde vraagen, zeggen wij, dat het ons toefchijnt;

Voor eerst , dat de aanftaande Nationaale Conventie niet behoort ie beftaan uit eene vergadering van ixetgeeversf maar van wet-voorjlellers, uit eene vergadering van kundige lieden, die als wijsgeeren de belangen van ons Vaderland, deszelfs betrekkingen zoo onderling als mee andere Mogendheden , zoo in als buiten Europa kennen, en volgens die belangen, die betrekkingen, eene nieuwe of wel verbeterde Conftitutie ontwerpen, met onderwerping aan den algeraeenen volkswil.

Ten tweeden , die Nationaale Conventie behoort geene magt te hebben, om voor het vestigen van deeze Confli' tutie en wetten, eene temporaire of tijdelijke conftitutie of wetten te kunnen invoeren; dewijl daar door verwarring op verwarring moet ontftaan. —- En dus is het noodzaaklijk,tot 6's volks behoud, tot voorkooming van burgerlijke verdeeldheden en oorlogen, dat de tot op dit oogenblik door de tegenswoordige volksvertegenwoordigers waargenoomen wordende regeeringsform blijve

ftand