is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe post van den Neder-Rhyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 425 )

Jooven, ik vreef die meer als een quartier üurs langr denkende dat ik nog fiiep; ik nep ai bij mij zeiven, ■—• „ Engeland wil den oorlog doorzetten tat zoo lang , dat ,. het de rust van Europa en de veiligheid en den voor„ fpoed van ai ie de Mogendheden van dit waerelddeel

5i verzeekerd ziet" Met een woord , ik dagt zoo

fterk over dit getuigenis van dat Engslscli Miniltcrie,dat ik wel draa in fiaap viel, en aan het droomen g*1-. raakte. -t

ïn het, eerst van mijnen fiaap, droomde ik, dat ik in eene oude loodfche iijnagoge was, daar de Pharizeëu, op iijn Eageisch, deeriijk de vergaderde menigte , onder ,alierlei betuigingen van deugdgezindheid, bedroogen; dan wel draa was dit toneel veranderd, en ik bevond mij in eene grot, welke eenige overkomst had met de vergaderzaal van het. Hoogerhuis te Londen; ik zag daar twee ouderwetfche:<Wijsgeeren , zoo wonderlijk vanrklee- / ding en gelaat als of zij ouderwetfche Griekfche wijsgee* ren waren; op mijne vraag, wie die tegenftrijdige ge« zichten waren, waar van het een altijd lagchte, het ander alt.jd fchreide, kreeg ik tot andwoord, dat die vrolijke vrijer de wjsgeer >Dem-ocritus . was, doch dat de huüebalch Heraclitus wierd genaamd.

De lagchersbaas had, zoo het mij toefcheen, eene courant in zijne hand en begon fchier barftende van lagchen met zijn cameraat het voigend gefprek.

Democritus lagchende.

Wie heeft ooit zotters gezien , dan die verklaaring van het Britsch Minifterie, dat het uit aanmerking van de rust van Europa geen vreede wil maaken met de Franfche Natie ,

voor dat het voor die rust kan verzeekerd zijn! — het

rechte foort van volk zeeker, om voor de rust van Europa

te waaken; zie daar, moet men zich niet buiten

adem lagchen , als men leest, dat zulk een Pharizeeuwsch gebroed nog ftout genoeg is, om der waereld op zulk eene onbefchaainde wijze zand in de oogen te willen ftrooijen! v

Heraclitus fchreijende. -

Gij lagcht om alles; maar is dit om te lagchen? —— moet men zich niet veel eer tot water fch re ij en , wanneer men ziet, dat een Gouvernement van een anders braaf volk uit zoodaair:ge lieden is zaamgefteld, dat men tusFff 3 fchen