is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe spectator met de bril

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9° )

plicht zijn opteöfferen, zonder dat eenige vreeze om OhS leeven te verliezen,ons hieromtrent moet terug houden.

In afwachting van uw antwoord hierop te zullen onffaflgen, ben ik

Sa andam, Jouw Krispendent

den 28. April 1795. P. WEETNIET.

ANTWOORD.

Burger Weetniet ! in de eerfte plaats dient gij eens voor al te weeten, dat uwe Misfives mij altoos zullen welkom zijn, en dat ik het mij fteeds tot eene eere zal rekenen, u daarop te mogen antwoordenden dus kunt gij onbe. fchroomd voortfchrijven. In de tweede plaats heeft uw vriend Smeersmoel , zeer veel grond tot zijn gehouden gefprek; ik nen het volftrekt met u beiden eensbetreffende onze verplichting, om niets, te dierbaar te achten voor ons lieve Vaderland, dat wij ieder oogenblik gehouden zijn ter verdeediging Van hetzelve, en onze onfchatbaare Vrijheid, ons leeven te waage'n. Ook geloove ik zeer zeker, dat veelal de menfchen dit gebrekkige leeven,dit kommervolle omzwerven op de waereld, op eene al te hoogen prijs Hellen, en ook, dat zij uit dien hoofde wederhouden worden,dit leeven, zelfs, als de nood het eischt, gewillig afteleggen, of liever ten beste van het algemeene welzijn in dè waagfchaal te ftellen. Dan, mijn vriend, de oorzaak hier van, is de onkunde, welke bij hun huisvest, zij weeten volftrekt niet, waarin eigentlijk dit, ja aller menfchen leeven gelegen zij. Dan, gun mij u hieromtrent mijne gedachten medetedeelen. Het menfchelijk leeven , bij verre de meesten, om niet te zeggen allen, zoo hoog gefchat, is in waarheid van veel minder waarde, als men zich wel voorfteld Wie der Waereldbewooners zal kunnen betwisten, dat eenmensch, bij zijne komst in dit aardfche, zich niet behoeftiger voordoet, dan het redenlooze veê; hetzelve brengt meestal zijn dekzel mede, daarentegen zien wij den mensch gantsch naakt verfchijnen. In het eerfte tijdftip, doet hij airede- fchreiënde zijne behoefte hooren, en moet, uit hoofde van het gevaar, hetwelk hem zonder ophouden verzeld, met zorg en angst bewaakt worden. Hij leevt een gantfche reeks van dagen in eene volftrekte wezenloosheid, en uit dien hoofde, is een ieders hulp en bijftand hem onontbeerlijk. Deszelfs zintuichelijke vermogens zijn hem een tijd lang van geen wezenlijk nut altoos, hij

moet