is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe spectator met de bril

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C PO

ien indedaat, een toeftand, niet gefchikt tot vorming va* ilechts één wensch! Zie nu de Dood, en met een het einde van dit door ons zoo hoog gefchatte, zoo zeer gehevde, zoo dierbaar leeven,maar in waarheid,het tijdftip, m welke wii van dit elendige, dit nietige,dit jammervolle leeven verlost worden! Zie daar mijn vriend Weetniet, mijne gedachten over ons leeven, en ik ben wezenlijk van oordeel dat zeer veelen, ingevalle, zij dusdanig eene bevattin-'van hetzelve hadden, niet zoo huiverig zouden zijn, om deeze zoogenoemde ichat, als de nood het vordert voor het Algemeene Welzijn te waagen; ;en mmiten, ik achtedie geenen , voor geene waare Patriotten , die in deeze Senblikken, welke wij nu beleeven, hier mede achterlijk zijn of door mooije praatjes het geheel zoeken te ontwij. en,

Amfterdam Ik ben met achting uw vriend

den 2p Ap"i79S. °E SPECTATOTOR.

MEESTER BRILLENBURG! Zekerlijk zult gij verbruid raar opkijken, dat ik mij ve£ Set i met uë mijn hoofd ^bree^,..^^^ fchriiven- dan, gij zult wel zoo goed zijn van te o eiwegen Sdit ,"êt gefchied uit een zeker gevoe van achting Wik bij mijplaats heeft, of voor uw-eperzoon of vooi.ve prullen, die gij 'sweekelijks de menféhen trach tm^bmden te (toppen, gantsch niet; maar om dat mij te. ooien is gekomen?dat gij veelal uw werk maakt, ^ den,en die voorheen het bewind in handen gehad hebben en die -eenen welke door ons bevoordeeld zijn, in uwe pp Seifte mishandelen, te roskammen, en uittemaakeir als Pesten van Nederland, ja, om mij eens van uue beSone taal te bedienen, als menfchen die g^-gghm od haar kop hebben. Gij moet met denkeu, onbefcbaamde BrilleTek daar gij zijt, dat alles te fchrijven, u mooj of ÏÏtoï;5&Si ook, dat u.e Eatriötfchen haan thans konine k aait, och neen man; denkt gij 'er wel om dat SXoeSam in ftaat zijn om u op uwe vingers te klop^nfenlze wejgeplaatfte

Of èii het weet,is mij onbekent; maar om een zekere kaart 2 fSeïS, zal 'ik het u zeggen: ik ben zene Grietman van Ysbttcbtum, een uur van Sneek: n Vriesland, en voor deeze ommefwaaij, (aardbeeviug m g Kef haast zeggen ,) Raads-Heer in den Hove en Staat, lid van friesland! verftaat gij mij prulfchri ver nu weet gij in den haak, wie ik ben, en draag zorg van nimmer van