Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN LAVICOMTBRIS, 35$

T)wingland, een verfchriklyk booswïgt is j gy weer. immers, dat 'er niecs onfchendbaar is, dan de burgerliefde en de deugd. Elk perfoon hy zy Wetgeever, Monarch, Paus, of eenvoudig Burger, is gelyk voor de Wet: een gelyke misdaad moet hen ten fchavotte voeren.

Medeburgers! gy, die de Wetten aan de Natie voorftelt! het geheele Volk der Republiek wagt op het vonnis van deezen lafhartigen Misdaadiger, en wagt het van ons. Bedriegen wy de verwagting niet van onzen Souverein! zyne verwagting is een bevel, en wy moeten 'er aan gehoorzaamen.

Ikverfoeie, en ik heb geftreeden tegen, de ge* rechtlyke barbaarschheeden ; doch , wanneer het algemeene welzyn in de waagfchaal gefteld is, dan word de toegeerlykheid een misdaad. Zo lang een Dwingland ademhaalt, is de vryheid in gevaar; kan het bloed des Volks nog ftroomen. Het belang van vyfëntwintig millioenen menfehen vordert, dat hy verga, — en, uit menschlievenheid, moet men nog éénmaal bar», baarsch weezen.

Het ftaat aan ons, om zyn vonnis, om zyn ftraf uittefpreeken. Zyn misdaad is geftaafd. Het is beweezen, dat, uit het moordhol der Tuileries, alle die zaamenzweeringen, die de Republiek op den rand van den afgrond gebragt hebben, alle die verraaderyen, die wreedlyk zaamgekoppelde misdaaden, zyn voortgekomen. Durofoy , d'Angremont, Laporte waren niet anders dan ellendige zaamenzweerders, onder zyne bevelen. Indien de onderhoorigen vergaan zyn, welaan ! oördeelen, flaan wy dan den Opperden der zaamenzweerders; en dat d©

a. DE&ir, \ 2, Wet,