is toegevoegd aan uw favorieten.

Het rechtsgeding van Lodewyk den Zestienden, geweezenen koning der Franschen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v a N jean-BON SAINT" ANDRe'. 443

Deeze waarheeden zyn onbetwistbaar. Niemand kan aan de billyke ftraf zyner misdaaden SnappSi, en onder wat betrekking men Lodewvk ook befcbouwen wil, de ftem der na Èu7 of d?e der Wet veröordeelen hem ter dood Befchouwt gy hem als eenvoudig burger, dan fs hv Telyk alle onderdaanen van den Sonveeiny,'aganyden algemeenen wil oiiderworpe« de Wet is voor hem, gelyk voor alle ande e niisdaadigers, dat gedugtc ^-.«J een Wysgeer fpreekt, het welk, in deszel« zich v/Lrpas' richtende beweeging, alle hoofden afkapt die 'er zig boven durven verheffen, Merk gï hem aan ahfcen afzonderlyk weezen beWeefniet een, voor hem byzonder privilegie • alsdan, niet meer de pligten van een Burèer te vervullen hebbende, kan hy er ook Sneer de rechten van vorderen; want in de maatfchaplyke order, zyn deeze wee: waken

échten In fligten , ^^Vt^*£2hS Een Koning zou, door zyne onfchendbaarheid - zelve, met betrekking tot de andere menfehen in den ftaat der natuur wederkeeren, yemifc-hy buiten de maatfchappy zou zyn, en, deWet de magt verlooren hebbende, om hem te treffen, zou elk byzonder perfoon, door hem beleedigd, gevolmagt weezen, om wraak over zyne vyandige aanvallen te neemen.

Waarom zyn de menfehen, toen zy zig tot eene maatfchappy veréénigden, oyeréengekonien-, om hunnen afzonderlyken wil aan den aleemeenenwü te onderfchikken? Waarom heb|en zy, vooral in lyfffraflyke zaaken, gewild, dat niemand, onder eenig voorwendfel, zig ze£ yen wreeken mogt, wegens oncvangene beleem-

m