is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyke bibliotheek, voornamenlyk, voor de roomsch-catholyken in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II» OPPERHOOFDIGHEID VAN PETRUS.

langs welk zy geweid moet worden. Staat het aan 't gantfche lichaam 't Hoofd te bellieren? Moet niet eindelyk het geheele gebouw zyne vastigheid hebben van de grondflag ? Waarom dan en waar toe beeft Chriftus Petrus voor alle andere Apostelen tot de grondfteen van zyne Kerk willen hebben, by aldien Petrus zelve door de Kerk moest gefterkt worden? Word dan niet ieder Mensch , men laat ftaan een Aooftel, in 't geloof gefterkt, wanneer 3hy door de Kerk gefterkt word? Kon dus niet ïedet Apoftelindien zin de grondfteen der Kerke genoemd worden. Waarom heeft de Heiland dan zoo in het byzonder tot Petrus gezegd, dat de Apostelen NB toen alle vergaderd zynde , door hem in 't geloot moesten bevestigd worden: Bevestig uvjeBroeders? Waarom zeide de Heiland niet in tegendeel tot het lichaam der Apostelen : Gyl bevestigt uwen Broeder Simofi? Zou het niet ongerymden tegenftrydig geweest zyn, by aldien Chriftus tot zyne Apostelen had gezegd': Gy, bevestigt Petrus, die uwe grond* Reen is ? Zou men zonder lasteren zulk eene taal van den Heiland wel kunnen verzinnen? Is dus de ophemelde zin niet ten duidelykften falsch? Bovendien , zoo de Roomfche Kerk de moeder en meefteresfe' der waarheid is , gelyk alle Catholyken, ingevolge de uitfpraak van veele Kerkvergaderingen, belyden; by aldien alle geloovigen, in gevolgen de 'taal van Irendus , tot deeze als tot de voornaame Moeder-kerk hunnen toevlugt moeten neemen , is het dan mogelyk, dat zy eene dwaaling kan leeren, én de bykomende toeftemming aller overige Kerken nodig heeft, daar de laastgenoemden , indien zy Catholyk zullen blvven , van haar gevoelen niet kmihen verfchillen. Wanneer eeni* geloofsftuk door geen ander gezag kan worden daar^efteld, dan door de algemeene toeftemming der Kerken ; is het dan

■ • niet