is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over den hoofdzwijmel of de duizeligheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen, die met ,deze bewegingen, in verband, ftaan , in dezelfde evenredigheid verfcheiden ïnoeten zijn. Is de affcheiding overvloedig, en zijn -de buisjes toegevend; zoo moet de toe-, vloed van het zcnuwfap fneller zijn, en gevolglijk ook de voorftellingen fchiclijkcr op elkandercn volgen: is gene in tegendeel weinig, en bieden dezen te veel weerftand;' zoo kan de beweging maar langzaam gefchieden , en insgelijks de voorftellingen maar bij groote tusfehenpeczen op eikanderen volgen. Dit wordt ook door de dagelijkfche ondervinding bevestigd. Alle bewegingen en afzonderingen der fappeit iq het dierlijk lichaam rigten zich naar den cmloop,, hunner algemcene hoofdltoiFe- , van het bloed naamlijkl elke affcheiding is des te-fti_rker; hoe fneller het bloed bewogen wordt, of hoe fterkcr zijn aandrang naar het werktuig de» zeraffeheiding is. Dit zelfde, geldt ook van 'c zenuwfap: hec fterker de omloop van 't bloed in 't algemeen , of deszelfs aandrang naar de hersfenen is; in zoo veel te grooter hoeveelheid moet dat afgefcheiden, en met des te meer fnelheid bewogen worden. En juist in deze gevallen leert de ondervinding,, dat de voorftellingen fchielijker, dan gewoonlijkj op elkatfderen volgen. In geval van dronkenfehap of" bedwelming, wanneer het bloed fncl in het lichaam wordt omgevoerd, \s een geftadig zws*