is toegevoegd aan uw favorieten.

Historisch dagblad van Zeeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 402 )

lngen, op Rapport. En by deze gelegenheid gerefolveerd , om die van de Rekenkamer aan te fchryven, zich ten aanzien van het gebruik der Titulalure, Motto en Jaarteekening, te reguleren naar het geen, daar omtrend by de Vergadering, is geüliteerd.

Een Advys van dezelve Rekenkamer, van den 21 dezer, over de wyze van verrekening der uitgaven voor de Franfche Troupes, door de Steden, tegen den ontfang van den 50 Penning, en tenderende om de Municipaliteiten der Steden Ziericzee en Goes aan te fchry ven, om, binnen zekeren peremptoiren tyd , ten Comptoire Generaal, daar van , behoorlyke liquidatien over te leggen, — gerenvoyeerd aan het vêrëenigd Committé, op Rapport.

Een Request van Schout, Griffier en Bode van Stads Middelburgs-Ambachten, dolerende over de Refolutie dezer Vergadering van den 23 February laatstleden , ten opzichte van Adriaan Haak genomen, (zie Dagblad No. n. pag. 152.) verzoekende intrekking derzelve, of verklaring, dat die Refolutie voor het vervolg niet zal werken, -— aan het Committé van Onderzoek, op Rapport.

Een Request van eenige Ingezetenen der Stad Goes, alle geleden hebbende door de Plunderingen van den Jare 1787, verzoekende: 1. vryftelling van de betaling der 6 pCt., tot dat fchadevergoeding zullen betcomen hebben; en 2. renovatie van het verbod tegen de abfentie der Perfonen en alienatie der Goederen

van