is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(A0.5II.) VEREENIGDE NEDERLANDEN». 207

Christenen te omhelzen , wordende hy kort daar aan met meer dan 3000 Franken gedoopt : eene plegtighcid van zoo veel aanbelang voor het menschdon*. en van zulk, een goed gevolg voor de zaaken van doezen Klovis , dat ik dezelve waardig geacht heb , ze u in prent te vertoonen. Want fchoon de Gcestelykheid 'er byzonder wel haar voordeel mede wist te doen, zo ftrekte het echter als een middel , waardoor het Ryk van Klovis uitgebreid en. bevestigd werd ; dc Armorlehen maakten een verbond met hem, en werden één. Volk met de Franken; de twee Ryken van de Ripuariërs cn van een zeker foort van Franken, die in Artois woonden , werden onder het zyne verfmoltcn; de Keizer van 't Oosten, Anaflajtns , fchonk hem den titel en eertekenen van Patricius en Conful van het Westen; en dus regeerde hy , als een onafhanglyk Vorst , tot aan zynen dood , die voorviel in het jaar 5ir.. Z. Hoe ging, het na zyn overlyden mes:

Buik