is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Ao.554-0 .VEREENIGDE NEDERLANDEN. 2Jfë

tigen aait van die Volken, hun daaglyks lot fchynt niet anders geweest te zyn , dan te

overwinnen of overwonnen te worden. -

Wie was zyn Opvolger?

V. Zyn Zoon Theodebaïd, die zeven Jaaren geregeerd hebbende, overleed, zonder ilat 'er iets merkwaardigs geduurende- dien tyd voorviel. Maar dewyl hy geen Zoonen naliet, zoo (lelde Klotarius een Zoon van Klovis hier voor gemeld , zyn Oud-Oom zig in 't bezit van deeze Landen, nadat hy de Saxers overwonnen en zwarre lasten had opgelegd , moetende zy aan hem, jaailyks vyfhonderd fluks Hoornvee opbrengen , tiaar de Runuinen zig by de Friezen met het leveren der Huiden plagten te vergenoegen. D-it arm volk w?s door de Friezen in het jaar 554, uit de Landen beneden Nymegen verjaagd, en had zyne woonplaats aan dc Wezer genomen» Childeberi de derde Zoon van Klovis en Broeder van Klotarius , overleden zynde , werd deeze genoegzaam meester o.yer'het geheels Frcinkifche lijk ; dan in 561 , den tol der Natuur betaalendc, werd dit Ryks op nieuws

ver-