is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"iet zo veel bekommering befchouwden, dat zy oordeelden dat de voordgang van het Werk der verbetering niet behoorde verzmmd te worden, met verzoek dat de GelHeeren ten eerften, ten minften Pryze doenlyk, zulks nog voor den Winter of anders in het volgende Voorjaar, wilden onderneemen, doch die van LW, waren ■ een gantsch tegenftrydig gevoelen en betuigden nimmer in zulke groote kosten, »'s tot deeze zaak vereischt wierden, toe te ««en ftemme„,.door welke oneenigheden alle gewenschte poogingen tot herftel weder verydeld wierden, de Raadpleegingen vruchteloos afliepen en de Heeren Gemagtigden, wemig over elkander te vrede, weder naar Hu.s keerden, — Genoegzaam ter zeiver tyd was 'er een zwaare twist W FrieslanA omftaan, tusfchen het Hof aldaar en den Academifchen Senaat, wegens het te regt "ellen van eenige Studenten , over zeker misdryf derzelven, beweereude beide Par. tyen hier toe even bevoegd te zyn, en dus wendden zy zig beiden tot de Staaten van

hu»-