is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mfp GESCtlIF.riEWISSEN DER'

hunne Provintie, om ieder in haar verleend recht ondetfteund te worden , doch de Staaten lieten de. uitfprsak- van dit gefchil aan den Prinfe Frfftadhouder over, die welhaast den Acadcrnifchen Senaat in 't gclyk ftelde , en het Hof beval zig met deeze zaak niet verder te bemoeien. Be Staaten van Friesland keurden vervolgens deeze ukfpraak van Zyne Hoogheid niet alleen goed, maar bekragtigden ze zelfs door hun befluit.

Z. Nam het Hof, in zyne verwagting dus te leur gefield zynde, daar genoegen int

V. Neen : Het zelve vond integendeel goed zyne bezwaarnisfen hier over, onder s'Prinifen oogen zelve.te moeten brengen, in hoop van den Vorst tot andere gedachten te baweegen, doch vruchteloos,, zelfs verklaarde de Prins over deezen ftap van 't Hof zeer verwonderd te zyn, dewyl hy» volgens zyn oordeel, de zaak zodaanig beflist had, als hy ten meesten nutte van, den Lande gemeerd had te behooren. Het Hof zyn hoofd dus hier geftooten hebbende., wendde zig toen

toe