is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

YEREENïGDE NEDERLANDEN.

tot de Staaten van FriesUnd, als hun eenige Souverein, doch deezen beiloten by hun voorig befluit te blyven volharden , oordeelende dat de uitfpraak van Zyne Hoogheid op eene wettige wyze gegeeven was, egter verklaarden zy van gevoelen te zyn, dat in het toekomende, het befluit van den Jwe J7I7, omtrend de Acaderaifche Jurisdictie genomen, in haar volle kracht diende te

blyven. De Pfins Erfftadhouder nam

^r weinig genoegen in, en verzocht dierhalven van de Staaten temogen weeten, of gemelde befluit van den Jaare w, genomen m een tyd waar in de Stadhouderlyke Waardigheid van genoegzaam gezag ontbloot was voordaan tot een regel in de verfchillen, die tusfchen de beide Partyen in 't vervolg voor mogten vallen, aoude moeten ftrekken, en «f Het de Staaten ernst ware om een befluit, dat zo duidelyk tegens zyn gezag en recht van uitfpraak in diergelyke gefcüilien aanliep te doen gelden. V

Z. En van welk eene uitwerking was dit verzoek van Zyne Hoogheid ?

V. De