is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGDE NEDERLANDEN. 141

de Stad te moogcn trekken, verzogten zy eerlang de Regeering dat hen zulks geoorloofd mogt zyn. De Regeering feheen 'er ook niet tegen te zyn, doch zo dra was zulks de Leden van het Genootfchap niet ter ooren gekomen, of de Heer Gerrit Paape . Prefident van het zelve, gaf zig benevens eenige andere Leden veel moeite om zulks te weeren, en Helde eerlang uit aller naam eene Verklaaring op die aan de Regeering overgeleverd wierd, en waar in men niet onduidelyk te kennen gaf, dat het voornoemde Exercitie Gezclfchap meest uit Leden belfond die voor dc party van Oranje ieverden, en het dus te dugten Hond dat, indien het zelve, zo openlyk door de Stad trok, 'er zeer Jigielyk oproer zoude kunnen ontdaan, en dat zy Leden van het Genootfchap in zulk een geval de eerden zouden zyn, die door de woede aangevallen, en ook mogelyk de eerden die 'er de flagtoffcrs van zouden worden. Dierhalven verklaarden zy, dat de Leden van hun Genootfchap vastelyk befloten hadden zig in tyds te zullen wapenen, tegen dien Dag, dat

de