is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

#00 ^ GESCHIEDENISSEN DER

Addresfen te hebben gevestigd, die tekening had gedaan, zodaanig dat zy, Ondertekenaaren vvenschten daar van zig geheel onthouden te hebben, tervvyl zy, integendeel het zelve Adres, ten hunne opzigte by deezen herriepen, en zig aan de door hunne Edel Groot Mogenden, ter gunfte en ter herftel. ïing vaa zyne Hoogheid genomene Befluiten onderwierpen, voorneemens zynde om zig in alle opzigten als ftille Ingezetenen te gedragen, en ook voordaan aan welgemelde zyne Hoogheid, dien eerbied te betoonen, welke alle getrouwe Ingezetenen aan dien Vorst, die door gemelde Staaten, als den Souverein van Holland, in de gemelde hooge Waardigheden was gefield, verfchuldigd waren."

„ Dat zy, Ondertekenaaren, intusfehen hadden gehoopt dat, vermits door zyne Hoog. ieid zelve eene vergiffenis wegens de voorige Cebeurenisfen was voorgefleld, dezelve ook ieeds zoude zyn vastgefteld, en dat zy, benevens hunne voorgemelde Mede-Ingezetenen, daar onder zouden zyn begrepen geworden 3 te» einde alzo de Criinineele vervolgingen,