is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door. de euangelieleer. 195

zoo kan men ook de ftelling, welker waarheid ik, in deze Verhandeling', bepleit heb, misbruiken, S p 1noza ftrekke ons hiervan ten voorbedde, met betrekkinge , tot het gene men Godgeleerdheid noemt : M a l e b r a n c 11 e , ten aanzien van het gene, tot de Natuur, behoort. De eerfte wilde, dat wanneer wy, in de ! chrif'tuur, lezen, dat God onze daden kent, en beoordeelt, wy dit, volgends de fpreek-, en denkwyze van het Gemeen , te verklaren hebben (*).. De andere meende, dat God alleen de eenige oorzaak van alle beweging', en werkzaamheid is, en dat de Schriftuur , waar zy dittegenfpreekt, naar het volksgevoelen, moet worden uitgelegd (**). Dit is zekerlyk een grof misbruik van de waarheid, welke wy verdedigd hebben , en zoude ligtlyk konnen wederlegd worden ; naardien hetzelve, op geene reden, fteunt. Maar zullen wy nu, uit hoofde van die misbruiken, zwarigheid maken , om de ftelling aan te nemen ? Dit zoude voorzeker uittermate dwaas wezen. Laat ons liever de zaak onpartydiglyk, en met alle mogelyke nauwkeurigheid , onderzoeken, en den God der waarheid bidden, dat Hy ons onderzoek zegëne!

V O O R D S ,

(*) Spinoza affirmat, Ep. XXV opp. p. 453. Sctipturam in ijlis etiam locutionibus, qutbus Deus dicitur de 'hokintm 1 Bietiibus cognofcere, Jlatucrs, judicare, fecundum recepas vulgi locutiones loqui , quia ip/ius intenium non fit, phi'ojbphiam docere, nee homines doüos', fed obtemperantes reddere.

(**) Vid. MALEBRAWCHius , land. ad wetstènio, de inter•pret. N. T. p 877-

F Bb 2