is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omtrend god en goddelyke zaaken. I95

ben kunnen verhaten, en den dood te geraoet treeden; inzonderheid als wy in 't oog houden hoe volgends de gefchiedverhaalen, in weerwil van de ontdekkingen van eenige fchrandere Mannen, benevens veele anderen , ook alle die Volken onder welken zy geleefd hebben, geduurende den loop van wel drie duizend jaaren , fteeds in de diepfte onkunde om» trend god en Godlyke zaaken gebleeven zyn, en niet anders dan de bygeloovigfte, en meer ontrustende i dan gerustftellende , begrippen diesaangaande gevoed hebben. De ondervinding heeft geduurende dien tyd, onder zo veele verfchillende Volken, en zelfs ook tot op deezen tegenwoordigen tyd onder alle de bekende Volken, ten overvloede verzekerd, dat zo al eenige enkele perfoonen door hunne Rede alléén, eenige Godsdienftige waarheden konden uitvinden , de Menfchen in het algemeen nogthans niet vatbaar genoeg, maar te zinnelyk zyn en blyven, om door zulke afgetrokkene Redekavelingen, die het eenige middel der Wysgeeren zyn om anderen te onderrigten, tot de overtuiging van Godsdienftige waarheden gebragt , en tot regte, tot verzekerende denkbeelden van God en Godlyke zaaken opgeleid te worden.

II. Tot heden toe heb ik nog geduurig op die vooronderftelling geredeneerd , dat die meergemelde Egyptifche Priesters, Indiaanfche Brachmannen-, Perfer Magi en Griekfche Wysgeeren hunne denkbeelBb 2 den