is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omtrend goh en goddelyke ZAAKEN, f97

rig te zyn, om dezelve, als gefchiedverhaalen geloof te geeven , gelyk zy dit ook, by elk enpartydig onderzoeker , niet minder dan de fchriften van homerus , hesiodus en herodotus waardig zyn.

Wanneer wy die gefchiedverhaalen raadpleegen , dan blykt niet alleen terftond dat de Menfchen van den aanvang af aan eenig regtftreeksch Godlyk onderwys , omtrend god , omtrend Zyn welbehaagen, omtrend hunne zedelyke verpligting, en, althans eenigzins, ook omtrend Zyn oogmerk met hun , ontvangen hebben, maar het wordt dan ook zeer waarfchynlyk , dat de denkbeelden van god en Godlyke zaaken, welke men by onderfcheidene Volken aantreft , en de gemelde Priesters en Wysgeeren bekomen hebben >■ van zulk een Godlyk onderwys , of van de eerfte Godlyke Openbaaringen oorfpronglyk zyn , of ten minflen het waare en goede van deeze denkbeelden , na aftrek van dat geene, 't welk onder verfchillende Volken de verbastering en het bygeloof 'er naderhand heeft bygevoegd*

Volgends deeze gefchiedverhaalen zyn alle Volken van één paar Stamouders oorfpronglyk, en deezen) die, gelyk natuurlyk te begrypen is , zig , ten aanzien van hunne zedelyke ontwikkeling, in eenen ftaat van kindschheid bevonden, genooten het geluk, gelyk ook eenige hunner nakomelingen , dat god hen, op eene wyze naar hunne vatbaarheid gefchikt, door Zyn vaderlyk onderwys, en eenige door Hein alvoo-

Bb 3 rens