is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I70 OVER DEN INVLOED VAN HET BURGERLYK

fche vertaaling daarvan, ten duidelykften blykt. — Ziedaar! waartoe dezelve ook wederom in het vervolg zoude kunnen dienen; hoezeer ik 'er zeer verre af ben, en daartegen de fterkfte betuigingen doe, om dergelyke bedoelingen toetefchryven aan hun, die deze fluitreden tegenwoordig, zoo ik vertrouw, met gansch andere oogmerken bezigen.

§ 38.

Verkeerd oogmerk aan de burgerlyke Maatfchappy toegefchreeven.

Een tweede grond, waarop het recht des burgerlyken Beftuurs in zaken van godsdienst gevestigd wordt, wordt daarin gefield, dat het welzyn van de Zielen der ingezetenen , en dus ook de dienst van God, aan hetzelve is toevertrouwd.

Met hoeveel ophefs en nadruks deze grond ook eertyds geflaafd zy, verwagt ik niet, dat er nog iemand, in deze dagen, zal gevonden worden, die denzeiven als den zynen zoude willen aanneemen, veel min verdedigen. Het is dus niet noodig, om ons met de wederlegging daarvan optehouden, en dit te minder, omdat de nietigheid van dezen grond van zelfs volgt uit dat geen, welk wy hier vooren reeds in het eerften deels eerften hoofdftuk, over de magt van het burgerlyk Beftuur , en byzonder in § §6.

en