is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESTUUR OP ZAAKEN VAN GODSDIENST. 441

In dit gezichtpunt dus, biede ik de volgende aanmerkingen aan.

De Nederlandfche Maatfchappy blyft eene Christelyke Maatfchappy, en kan geen ander Burgerlyk Beftuur dan een Christelyk toelaaten; of met andere woorden, niemand kan tot het ambt van Overig heid opldimmen, ten zy hy zich belydt een Christen te zyn, 't zelfde dan welk eene Secte onder de Christenen hy toegedaan zy. De zulken, die ook dit eene foort van dwang mogten rekenen, herinneren zich, dat men de eigen bepaaling omtrent de rechten van den Mensch gemaakt heeft, fchoon dezelve, hoe onrechtvaardig dan ook, niet minder door een groot aantal menfchen tegengefprooken wordt. Wetten, die orde, rust, betaamlyke ondergefchiktheid beoogen, hebben en zullen nog lang bet eigen noodlot hebben , zonder dat een eenig redelyk mensch het bepaalen en handhaaven dier Wetten daarom voor eenen ongeoorloofdcn dwang zal keuren. Dat de ondeugd flaaf van de deugd, of van deugdzaame Wetten zy , zo lang zy ze niet uit eigen keus en dus gewillig betracht, is de hoogfte zegen der Vryheid en het eenigfte, dat vrede en geluk aan eene Maatfchappy verzekeren kan.

Maar ten tweeden, daar de Christelyke Zedekunde met eenige algemeene grondwaarheden , die alle Christenen, tot wat Secte zy ook behooren, erkennen, onaffcheidbaar verknocht is, en door dezelve Kkk haa-