is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

442 OVER DEN INVLOED VAN HET BURGERLYK

haare voornaafte fterkte ontkangt, gelyk wy reeds hebben doen opmerken, fpreekt het van zei ven, dat het Burgerlyk Beftuur verpligt zy deeze grondwaarheden te handhaaven, zonder echter daarom iemand in het byzonder tot erkentenis daarvan te noodzaaken ; en deeze grondwaarheden zouden naar myne gedachten zyn: i.De hoogheid van God als den eeuwigleevenden Schepper en Regeerer van alles. 2. Het gezag van de Openbaariug in het gemeen , en van Evangelie in het byzonder. 3. De heerlykheid van Jefus Christus , befchouwd als de Zaligmaaker der menfchen , de Leeraar van de Opftanding en van eene Onfterfiykheid, waarin de deugd beloond , en de ondeugd geftraft zal worden; zonder eenige nadere bepaaling. Met deeze hoofdwaarheden valt, naar myn inzien, de geheele Christelyke Zedekunde. Zy wordt zonder dezelve een levenloos geraamte, dat mooglyk bevallig opgefierd kan worden , maar nimmer vrucht zal voortbrengen, nimmer de leden der Maatfchappy getrouwer in het volbrengen hunner pligten, nimmer dus beter, edeler , gelukkiger maaken zal; daar het hier toch alleen om te doen is. Van hier ook, dat ik begryp, dat het Burgerlyk Beftuur verpligt is, om met kracht te weeren alle openbaare en de Christelyke orde ftoorende maatregelen en inrichtingen, die deeze hoofdzaaken zouden willen vernietigen, verachten; fchoon het zich niet te bemoeien hebbe met het geen in afzondering

ge-