is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4-

Kenmerken zouden fcbade/yk zyn.

i

' J i

] 1

416 VERHANDELING OVER GODS

dierwyzen werkte. Dus de zaak befchouwd zynde, kan men gemakkelyk begrypen, dat wy nooit behoeven te weeten, wat door de eene, of andere bepaaldelyk gefchiede. Onze verplichting aan den Allerhoogften is dan volmaakt even groot, van waar ons het goede kome; of uit de oorfpronkelyke inrichting en het gewoon beloop der dingen, of door eene buitengewoone fchikking. Het is geheel hetzelfde voor ons, of wy door menfehen hulp, of door die der Engelen gered en befchermd worden; of wy aan medicynen, of aan de ontniddelyke werking des Allerhoogften onze genezing moeten toefchryven : wy zyn toch in alle gevallen Gode onze redding, bewaaring, herftelling en al ons genot, en al ons geluk geheel verfchuldigd.

Eindelyk en ten vierde moeten we hier byvoegen, dat, zoo verre ons de natuur der menfehen bekend is, de kenmerken, van welke wy hier handelen, niet wenfchelyk, en zekerlyk nadeelig zouden zyn. Zulke kennerken zouden ons beletten in onze eigen werkzaamleden. Schoon God alles beftiert, doet hy op verre ia niet alles onmiddelyk, maar zeer veel middelyk door mdere werkende wezens. Wy zelf hebben in zyn ryk :>ok een merkelyke plaats ontvangen, öm werkzaam te lyn ; maar wy zouden veel minder vorderen, minder bekwaamheid verkrygen om hem te dienen, en minder ioen dan tegenwoordig , indien wy de hand, die ons eidt en beftierdt, altoos duidelyk zien en gevoelen vonden : wy moeten onze eigene werkzaamheid, welke Zekerlyk onder de algemeene Voorzienigheid moet berokken worden, van de byzondere werkzaamheid des

Al-